Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetska neovisnost: Hrvatska - Stranica 2 E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 16 Travanj 2013 20:19

Analiza scenarija 100% neovisnog energetskog sustava Hrvatske primjenom modela EnergyPLAN

Za izradu studije gospodina Kraja?i?a upotrijebljeni su ra?unalni modeli EnergyPLAN i H2RES. Pomo?u modela H2RES odre?ena je satna proizvodnja vjetroagregata smještenih na jugu Hrvatske, uz mjerenja brzine vjetra preuzeta iz projekta AWSERCRO; isti model upotrijebljen je za prikaz distribucijske krivulje proizvodnje iz fotonaponskih sustava. Pomo?u modela EnergyPLAN izra?ene su analize scenarija zna?ajne koli?ine proizvodnje iz intermitentnih obnovljivih izvora energije, te su analizirani CHP sustavi uz zna?ajnu interakciju izme?u grijanja i isporuke elektri?ne energije. Prednost ovog ra?unalnog programa je mogu?nost upotrebe razli?itih odrednica i politi?kih strategija uz naglasak na isporuci toplinske i elektri?ne energije, uvozu i izvozu elektri?ne energije, višku proizvodnje elektri?ne energije i upotrebi razli?itih komponenata pri analizi elektroenergetskog sustava. Model EnergyPLAN upotrijebljen je i za simulaciju sustava 100% obnovljivih izvora energije na otoku Mljetu, o kojoj smo ranije pisali.

Cilj modeliranja i analiziranja 100% neovisnog energetskog sustava je u?initi taj sustav održivim i osigurati adekvatnu sigurnost energetske dobave i neovisnosti. Energetski sustavi planiraju se za razdoblja od 20 do 40 godina, stoga je odre?ivanje budu?ih energetskih potreba i potražnji vrlo važan korak, koji bi u ovom slu?aju trebao biti zadovoljen izvorima energije dostupnim na lokalnoj razini.

Scenarij 100% neovisnog energetskog sustava u Hrvatskoj, prora?unat modelom EnergyPLAN, u obzir uzima samo trenutno dostupne i razvijene tehnologije, pa predstavlja samo dio mogu?ih alternativa. Neovisan sustav osmišljen je na na?in da je iskorišten sav mogu?i hidropotencijal i potencijal biomase, a zna?ajan udio sun?evog toplinskog grijanja povezan je sa sustavom skladištenja topline. Tako?er, toplinske pumpe sa odgovaraju?im sustavom skladištenja zamijenile su tradicionalno zagrijavanje bojlera. Uz smanjenje kriti?nog viška proizvodnje elektri?ne energije ugradnjom sustava za skladištenje, pove?ani su kapaciteti energije vjetra, a dodatna potreba za energijom riješena je pove?anjem fotonaponskih sustava.

Modeliranjem su u obzir uzete dvije mogu?nosti: tržišna mogu?nost izvedena otvorenim sustavom sa 10GW me?udjelovanja i tehni?ka mogu?nost bazirana na zatvorenom sustavu bez mogu?nosti me?udjelovanja. Potražnja u tržišnom sustavu je ve?a s obzirom na mogu?nost trgovanja elektri?nom energijom na me?unarodnim tržištima.

Ukupna potrošnja energije prema scenariju 100% neovisnog energetskog sustava

Slika 1: Ukupna potrošnja energije prema scenariju 100% neovisnog energetskog sustava

Proizvodnja elektri?ne energije prema izvorima u scenariju 100% neovisnog energetskog sustava

Slika 2: Proizvodnja elektri?ne energije prema izvorima u scenariju 100% neovisnog energetskog sustava

U tablicama 4 i 5 prikazana je ukupna potrošnja energije, emisije CO2 i mogu?e cijene ponu?enih mogu?nosti strategija.

Ukupna potrošnja energije i emisije CO2 u 2020. godini

Tablica 3: Ukupna potrošnja energije i emisije CO2 u 2020. godini

Cijene 100% neovisnog energetskog sustava za razli?ite modele optimizacije

Tablica 4: Cijene 100% neovisnog energetskog sustava za razli?ite modele optimizacije

Uz pametnu upotrebu skladištenja energije Hrvatska bi mogla ostvariti visoki udio obnovljivih izvora energije, od ?ak 78.4%, u ukupnoj energetskoj potrošnji uz istovremeno smanjenje ovisnosti o uvoznim energentima na 20% u razdoblju nakon 2020. godine. Reverzibilne hidroelektrane najraširenija su metoda skladištenja jer smanjuju kriti?an višak proizvodnje energije i pove?avaju udio obnovljivih izvora energije, pa su odabrane i kod ovog modeliranja, uz dodatan prijedlog uvo?enja sustava „vehicle to grid“, odnosno spajanja elektri?nih vozila na elektroenergetsku mrežu kada nisu u uporabi. Pretpostavlja se da bi upotreba obnovljivih izvora uz sustave skladištenja mogla smanjiti emisije CO2 za 82%, odnosno 20Mt.

Opisano modeliranje prikazuje samo jednu mogu?nost razvoja obnovljivih izvora energije, a iako potpuna neovisnost nije postignuta zbog razli?itih potreba za fosilnim gorivima u raznim sektorima, rezultati su obe?avaju?i kada je rije? o smanjenju emisija i uvo?enju zna?ajnije koli?ine obnovljivih izvora energije. Za postizanje potpune neovisnosti potrebno je reformiranje svih gospodarskih sektora, uvo?enje zna?ajnijih mjera ušteda energije i pove?anje energetske u?inkovitosti.Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost: Hrvatska
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?