Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Gra?enje solarnih elektrana na gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 01 Travanj 2012 16:44

Ministarstvo graditejstva i prostornog ure?enja objavilo je 26. ožujka mišljenje na upit o gra?enju solarnih elektrana na gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade. U dopisu, uz mišljenje, stoji i odgovor na upit da li se solarna elektrana može graditi na temelju ugovora o zakupu, te na koji na?in regulirati odnose s vlasnikom postoje?e gra?evine.

SUn?ane elektrane na gra?evinamaNa upit da li se gra?enje solarnih elektrana snage 130 kw, 160 kw i 15 kw instaliranjem solarnih panela na krovnim površinama postoje?ih gra?evina, u smislu Pravilnika o jednostavnim gra?evinama i radovima, smatra jednostavnim gra?evinama koje se mogu graditi bez lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta iz ministarstva odgovaraju slijede?e: “Odredbom ?lanka 2. to?ke 1. Pravilnika o jednostavnim gra?evinama i radovima ("Narodne novine", broj 21/09 i 57/10, 126/10 48/11), propisano je da se bez akta kojim se odobrava gra?enje i lokacijske dozvole može graditi izme?u ostalog i pomo?na gra?evina koja se gradi na gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade za potrebe te zgrade i to solarni kolektor i fotonaponske ?elije. Pod pojmom, pak, postoje?e zgrade se u smislu Zakona o prostornom ure?enju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 38/09 55/11 i 90/11), - u daljnjem tekstu: ZPUG-a, razumijeva "legalno" izgra?ena zgrada tj. zgrada koja je izgra?ena na temelju odgovaraju?eg akta nadležnog tijela.

Me?utim, u slu?aju izgradnje solarnih kolektora i energetskih gra?evina iz obnovljivih izvora energije koje bi služile isklju?ivo za proizvodnju i distribuciju elektri?ne energije u energetsku mrežu tj. koje ne bi služile za potrebe zgrade na kojoj se grade, izgradnja istih mora biti u skladu s prostornim planom županije, odnosno op?ine, a za navedeni zahvat u prostoru (rekonstrukciju) je prema ZPUG-u potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, odnosno prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja rješenje za gra?enje.”

Na dodatan upit da li se solarna elektrana može graditi temeljem ugovora o zakupu, te na koji na?in regulirati odnose s vlasnikom postoje?e gra?evine, Anka Mrak Taritaš, zamjenica ministra, odgovara da je uvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta, odnosno rješenja za gra?enje, dokaz da investitor ima pravo graditi, te da se navendenim dokazom smatra pisana suglasnost vlasnika postoje?e gra?evine u slu?aju rekonstrukcije te gra?evine.

Mišljenje je u cijelosti mogu?e pro?itati ovdje.

 

Izvor: http://www.mgipu.hr/

Tags:     MGIPU      energja SUnca      FN      fotonapon      Sun?ane elektrane      ZPUG
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?