Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 09 Lipanj 2011 20:52

5.) Fisija potaknuta fuzijom

Fizi?ari i inženjeri ve? jako dugo pokušavaju iskoristiti energiju fuzije, s tim da nije problem zapo?eti fuzijsku reakciju, to se ve? dugo može u hidrogenskim bombama, nego to u?initi efikasno tako da reakcija oslobodi više energije nego što je potrebno za njen po?etak, a to stanje se zove paljenje, koje bi na kraju moglo proizvoditi elektri?nu energiju.

Znanstvenici u  Državnom postrojenju za paljenje u Livermoreu, Kalifroniji, su smislili novi obrat, korištenje fuzije da potaknu fisiju, kojom se pogone nuklearne elektrane. Direktor Edward Moses tvrdi da bi proces mogao omogu?iti pojavu prototipova u roku 20 godina.

Prema njihovoj ideja, laserski pulsevi proizvodi fuzijske eksplozije u centru reaktorske komore, te se tako emitiraju neutroni koji dijele atome u uraniju ili sli?nom gorivu koje se nalazi na zidovima komore. Energija iz takvih fisijskih atoma bi pove?ala snagu komore za ?etiri puta.

Ako ve?ina energije dolazi iz fisije, zašto se ne držati koncepta dosadašnjih nuklearnih elektrana. Odgovor se nalazi u tome da neutroni iz fuzijskih eksplozije zapo?inju fisiju, tako da nije potrebno održavati lan?anu reakciju kao u normalnoj nuklearnoj elektrani. Time se pove?ava koli?ina mogu?ih goriva, kao što bi bio potrošeni uranij ili neoboga?eni uranij. Tako bi se uvelike riješio problem radioaktivnog otpada iz nuklearnih elektrana, pošto bi ga bilo i do dvadeset puta manje a i koli?ina goriva koja se koristi bi bila puno manja.

Istraživa?i prou?avaju fuzijsko-fisijske procese gdje bi se umjesto lasera koristila magnetska fuzija koja zadržava fuzijske reakcije u jakim magnetskim poljima.

Problema kod ove tehnologije ima puno, od toga da bi se morali komercijalno proizvoditi mali peleti fuzijskih cijevi, paljenje goriva bi se moralo doga?ati 10 puta u sekundi, a danas se može samo par puta dnevno, te bi se morala smisliti nova smjesa goriva koja bi izdržala toliki napad topline i neutrona.

6.) Kvantne fotonaponske ?elije

Današnje fotonaponske ?elije imaju iskoristivost od samo 10 do 15%, a glavni razlog tome je da jedan sloj silicija koji upija sun?evu svjetlost ima teoretsku efikasnost od samo 31% (u laboratorijima su došli do maksimalno 26%). Nova istraživanja u poluvodi?kim kristalima ili kvantnim to?kama mogla bi poja?ati teoretski maksimum na preko 60%, ?ime bi se otvorio put za elektri?nu energiju po puno nižim cijenama.

U standardnoj ?eliji, nadolaze?i fotoni osloba?aju elektrone iz silicija, te time omogu?uju elektronima da se slobodno gibaju u vodljivoj žici, te time nastaje struje. Nažalost mnogo sun?evih fotona ima previše energije, te kada pogode silicij on ispušta „vru?e elektrone“ koji brzo osloba?aju toplinsku energiju prije nego što ih može uhvatiti vodljiva žica. Kada bi se takvi vru?i elektroni mogli uhvatiti maksimalna efikasnost bi se udvostru?ila.

Jedno rješenje je usporiti proces hla?enja elektrona, daju?i time više vremena da se elektroni uhvate. Prošle godine se kemi?ar Xiaoyang Zhu iz Sveu?ilišta Texas sa svojim kolegama okrenuo prema kvantnim to?kama koje imaju par tisu?a atoma. Zhu je takve olovno-selendiske to?ke stavio na vodljivi sloj titanij oksida, te kada je to obasjao svjetlom elektronima je trebalo 1.000 puta duže da se ohlade. Time je pokazao da takav koncept može funkcionirati.

Usporavanje elektrone je samo dio cilja, Zhu sada traži na?ine da pomogne vodi?ima da što više vru?ih elektrona pretvore u struju tako da ih sam vodi? ne apsorbira kao toplinu. Tu ostaju mnogi problemi, pošto je još mnogo fizike nepoznato, jer nije sasvim jasno kako se elektroni hlade i kako se prenose na vodi?e.Index ÄŤlanka
Sedam radikalnih rješenja za energiju
#2
#3
#4
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?