Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Da li je slama novi veliki izvor energije u Njema?koj? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 29 Listopad 2013 00:26

Slama iz poljoprivrede bi mogla imati važnu ulogu u energetskoj budu?nosti Njema?ke. Za sada se ona premalo koristila kao ostatak biomase i otpadni materijal. To je zaklju?ak studije koju su proveli TLL (Thueringov regionalni institut za poljoprivredu), DFBZ (Njema?ki istraživa?ki censtar za biomasu) i Helmholtzov Centar za istraživanje okoliša (UFZ).

Prema njima od otprilike 30 milijuna tona godišnje proizvedene slame iz žitarica, 8 do 13 milijuna tona bi se moglo koristiti za održivu proizvodnju energije ili goriva. Ovaj potencijal bi mogao pokriti potrebe za elektri?nom energijom 1,7 do 2,8 milijuna prosje?nih ku?anstava i 2,8 do 4,5 milijuna ku?anstava za toplinskom energijom.

Za svoju studiju su znanstvenici analizirali razvoj ostatnih tvari iz Njema?ke poljoprivrede. Slama je najvažniji proizvod sa nekih 58%, a unato? tome do sada uop?e nije korištena za proizvodnju energije. Za studiju su uzete proizvodnje iz 1999., 2003. i 2007. kako bi se uklonile sve razlike zbog razli?itih vremenenskih uvjeta. Prosje?no gledano 30 milijuna tona slame iz žitarica se proizvede u godini dana. S obzirom da se ne mogu svi dijelovi slame iskoristiti i da ista ima važnu ulogu za uzgoj doma?ih životinja, na kraju je u energetske svrhe iskoristiva polovina proizvedene slame.

Održivo korištenje

Mora se uzeti u obzir da slama ima važnu ulogu u balansiranju humusa za tlo. Zbog tog razloga dio slame mora ostatai na poljoprivrednom zemljištu kako bi se sprije?ilo trajno gubljenje hranjivosti tla. Kako bi se izra?unao taj balans znanstvenici su koristili tri razli?ite metode za prora?un potrebne koli?ine. Ovisno o prora?unu su došli do brojki od 8, 10 ili 13 milijuna tona slame koja se može koristiti za proizvodnju elektri?ne energije bez negativnog utjecaja na tlo.

Balans stakleni?kih plinova

Na ovaj na?in se može re?i da ?e slama sudjelovati u budu?em energetskom miksu. Njen udio u smanjenju emisija stakleni?kih plinova ?e ovisiti o tome kako se slama koristi. U usporedbi sa fosilnim gorivima smanjenje bi moglo biti izme?u 73 i 92 posto kada se slama koristi za proizvodnju topline, proizvodnju topline i elektri?ne energije ili kao drugu generaciju proizvodnje biogoriva.

Studija još jednom naglašava potrebu da se moraju u obzir uzeti razli?iti faktori pri korištenju bioenergije. S obzirom na prevladaju?e uvjete u Njema?koj korištenje slame u kombinaciji sa proizvodnjom topline i elektri?ne energije bi bilo najbolje sa aspekta klimatskih promjena. Slama se stoga primarno mora koristiti za proizvodnju toplinske energije za ve?e op?ine i/ili za kombinaciju proizvodnje toplinske/elektri?ne energije.

Uzor Danska

Prema sažetku nove studije korištenje energije iz slame se u Njema?koj treba razvijati u regijama sa pogodnim uvjetima i elektranama. Isplativost projekata se može vidjeti na modelu korištenja slame u Danskoj koja je predvodnik u tom sektoru. U Danskoj je prije petnaest godina predstavljen plan kojim se danas tamo godišnje proizvodi 5 milijardi kWh elektri?ne energije iz slame.

 

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     slama      njema?ka      izvor energije      poljoprivreda      stakleni?ki plinovi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?