Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Predstavljanje nacionalne energetske studije "Energija nadohvat ruke" E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 18 Lipanj 2014 18:30

Danas je u Novinarskom domu u Zagrebu predstavljena studija "Energija nadohvat ruke" koja je dio višegodišnjeg projekta naziva "Unlocking the future" kojeg provodi Heinrich Böll Stiftung.

Cilj istraživa?kog projekta Unlocking the Future je istražiti potencijal za dugoro?ne ekonomske i društvene koristi uvo?enjem tzv. Green New Deal-a unutar regije - usmjerenje ka pravoj održivosti koja ?e promicati pravedan ekonomski rast uz zaštitu okoliša i profiliranje regije kao snažne sile u novoj zelenoj ekonomiji.

Potencijale zelene transformacije Zapadnog Balkana projekt istražuje u dva strateška policy sektora - energetici i poljoprivredi, s osobitim fokusom na slijede?e tematske cjeline:

a) Tehnologija, infrastruktura i investicije
b) Dostupnost resursa
c) Politike u kratkom (2020) i dugom (2050) roku

Studija Energija nadohvat ruke daje prikaz razvoja energetske politike od 2009. godine do danas u Hrvatskoj. Naglasak je stavljen na razvoj programa i mjera, strateških dokumenata i prakse u podru?ju korištenja obnovljivih izvora energije i poticanja poboljšanja energetske u?inkovitosti.

U prvom poglavlju je predstavljen zakonodavni okvir i obveze koje je Hrvatska kao budu?a ?lanica Europske unije morala usvojiti i prenijeti u nacionalno zakonodavstvo kako na podru?ju cjelokupne energetske politike, tako i na podru?ju obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti. Dan je detaljan osvrt na trenutni status usvajanja i provedbe strateških dokumenata i akcijskih planova u kojima su postavljeni ciljevi za obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost do 2020. godine. Tako?er je dan i kriti?ki osvrt na trenutnu operativnu provedbu akcijskih planova kojima su definirani na?ini provedbe pojedina?nih projekata na tom podru?ju, kako bi se dostiglo zadane ciljeve. Napravljen je pregled izazova i mogu?nosti za financiranje obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti u novom programskom razdoblju EU 2014.-2020. Dan je prijedlog intervencija i mjera kako bi se što kvalitetnije uspostavilo strukture za korištenje pojedinih financijskih instrumenata. Poseban naglasak je stavljen na lokalnu razinu odnosno urbana podru?ja.

U drugom poglavlju daje se pregled ekoloških, zdravstvenih i socijalnih aspekata energetske politike. Objašnjava se metodologiju vrednovanja djelovanja negativne uhodane energetske prakse na okoliš i zdravlje. Nadalje, predstavljeni su rezultati nedavno provedenog istraživanja o energetskom siromaštvu te je za kraj dan osvrt na viziju "zelene transformacije".

U tre?em poglavlju prezentirane su studije slu?aja kao primjeri dobre prakse u poticanju energetske u?inkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou. Prikazano je pet primjera dobre prakse, koji uklju?uju: društveno poticanu pasivnu stanogradnju, energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada u urbanim podru?jima, sun?eve toplinske sustave, energetske zadruge, te kogeneracijska bioplinska postrojenja u javnim ustanovama.

Zaklju?ci i preporuke

Pove?ana energetska u?inkovitost u zgradama smanjuje gospodarsku i energetsku ranjivost jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave. S njima povezane inovacije, tehnologije i usluge u gra?evini i energetici važni su pokreta?i zelenog lokalnog razvoja.

Finalna potrošnja energije u zgradarstvu iznosi preko 40 posto ukupne finalne potrošnje energije, što pred prostorne planere, arhitekte i druge inženjere stavlja velik izazov u osmišljavanju gradnje urbanih zona koje ?e imati minimalnu potrošnju energije. Jedinice lokalne samouprave bi trebale usvojiti takve gra?evinske programe i mjere koje ?e smanjiti emisiju CO2 kroz pove?anje energetske u?inkovitosti primjenom energetski u?inkovitih materijala, proizvoda i usluga, te kroz obvezni udio obnovljivih izvora energije prilikom gradnje. Gra?evinska pravila tako?er mogu utjecati na politiku upravljanja otpadom na na?in da poti?u razvoj gra?evinskog materijala koji proizvodi manje gra?evinskog otpada. Na taj na?in smanjit ?e se emisija CO2 iz zgrada prilikom grijanja i hla?enja, smanjit ?e se troškovi za energiju kod krajnjih potroša?a, smanjit ?e se zaga?enje zraka kroz nepotrebno korištenje elektri?ne i toplinske energije, što za posljedicu ima zdraviji život stanovnika.

Brojne postoje?e zgrade javne i stambene namjene sastavom konstrukcije ne zadovoljavaju u pogledu prolaza topline i toplinskih gubitaka. Dugoro?no gledano, s o?ekivanim poskupljenjem energenata, uskla?ivanjem zakonske regulative s europskom i uvo?enjem propisa sa strožim kriterijima iz podru?ja toplinske zaštite i uštede energije u zgradama, te razvojem svijesti o uštedi energije i zaštiti okoliša, pove?anje energetske u?inkovitosti kao i primjena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu postaju ustaljena praksa u održavanju i obnovi postoje?ih zgrada, kao i u izgradnji novih.

Uštede u potrošnji energije od oko 50-80% kod kvalitetnih toplinskih rješenja nisu zanemarive, te je stoga potrebno pokrenuti programe energetske obnove javnih i stambenih zgrada, ali i program poticanja rekonstrukcije i gradnje novih zgrada iznad propisanih uvjeta, po standardima pasivne i niskoenergetske gradnje na podru?ju lokalnih jedinica koji ?e omogu?iti financiranje putem modela ESCO i modela javno-privatnog partnerstva. Ovakvi modeli su poznati i koriste se diljem europskih gradova.

CIjeli gore navedeni tekst je izvadak dostupan na web stranicama projekta na kojima je od danas dostupna i ?itava publikacija Energija nadohvat ruke na Hrvatskom u PDF formatu.Na istoj lokaciji su dostupne i druge publikacije za ostale zemlje u regiji i to Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Tags:     energetska studija      energija nadohvat ruke      unlocking the future      zapadni balkan      hrvatska
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?