Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Hrvatska uvela registar jamstva podrijetla elektri?ne energije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 23 Lipanj 2014 10:11

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je u travnju ove godine sukladno Direktivi 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vije?a od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije i dopuni, te naknadnom ukidanju Direktive 2001/77/EZ i Direktive 2003/30/EZ uveo sustav jamstva podrijetla elektri?ne energije i to izri?ito u svrhu objavljivanja podataka o primarnom izvoru energije.

Regulatorni okvir za implementaciju sustava jamstva podrijetla definiran je Zakonom o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14) koji odre?uje da se za potrebe dokazivanja udjela energije proizvedene iz pojedinih izvora energije krajnjim kupcima uvodi sustav jamstva podrijetla energije. HROTE je definiran kao odgovoran za izdavanje jamstva podrijetla, a pravila za isto su definirana Pravilima o korištenju registra jamstava podrijetla elektri?ne energije koja su objavljena 11. travnja ove godine.

Samo jamstvo podrijetla (GO - Gurantee of Origin) je elektroni?ka isprava ?ija je svrha dokazati podrijetlo energije kupcu na na?in da je odre?eni udio elektri?ne energije koju koristi za svoju potrošnju proizveden iz odre?enog primarnog izvora energije i ima standardiziranu veli?inu od 1 MWh. Jamstvo podrijetla se u ovom slu?aju izdaje za proizvedenu elektri?nu energiju iz postrojenja koja koristi obnovljivi izvor energije ili kogeneracijska postrojenja, a na zahtjev povlaštenog proizvo?a?a.

Povlašteni proizvo?a?i koji su u sustavu poticaja i koji imaju pravo na poticajnu cijenu nemaju pravo na sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla. To zna?i da povlašteni proizvo?a?i koji sada imaju ugovor o otkupu elektri?ne energije i u sustavu poticaja su u Hrvatskoj nemaju pravo prijaviti se u registar jamstva. U njega ?e se mo?i prijaviti budu?i povlašteni proizvo?a?i koji o?ekuju da bi mogli dobiti bolju tržišnu cijenu elektri?ne energije na Europskom tržištu od trenuta?ne u Hrvatskoj, a s obzirom da je u Hrvatskoj trenutno referentna cijena (0,54 kn/kWh) za sva OIE postrojenja snage ve?e od 5 MW, to bi mogao biti slu?aj za veliki broj developera ve?ih postrojenja u. Registar jamstva ?e im omogu?iti da imaju potvrdu o proizvodnji iz OIE ili kogeneracije koja je valjana za Europsku Uniju.

HROTE je na svojim stranicama napravio kratki pregled o registru jamstva koji je ipak trenuta?no nedovoljno detaljan, te bi bilo korisno da sadržava više informacija. Pravilnik kojeg je izdao HROTE definira na?in na koji se može prijaviti u registar jamstva elektri?ne energije, s time da prijava nije mogu?a ukoliko se ne priloži Rješenje o stjecanju status povlaštenog proizvo?a?a. Isto tako je definirano da se Zahtjev za izdavanje jamstva podrijetla ne može izdati ukoliko je izdana bilo kakva druga potvrda, certifikat ili drugi dokument potvrde o proizvodnji elektri?ne energije.

Prijava u registar jamstva se vrši preko internetskog su?elja na stranicama HROTE-a uz odgovaraju?u dokumentaciju, a samo postrojenje se prijavom registrira na rok od 5 godina od dana registriranja. Za produženje registracije mora se podnijeti zahtjev najkasnije 30 radnih dana prije isteka roka garancije. Postrojenje ima pravo i zatvoriti svoj korisni?ki ra?un ispunjavanjem odgovaraju?eg obrasca, a isti ?e biti zatvoren u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Samo jamstvo podrijetla se izdaje na tri mogu?a na?ina, i to mjese?no po isteku mjeseca, pojedina?no za odre?eni mjesec ili za cijelo zadano razdoblje proizvodnje. Postrojenje o tome odlu?uje putem ve? spomenutog Zahtjeva za izdavanje jamstva podrijetla. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od 12 mjeseci od kraja razdoblja proizvodnje elektri?ne energije za koje se izdaje jamstvo podrijetla. Elektrane na biomasu i pumpne hidroelektrane osim svih spomenutih prijava posebno moraju ispuniti dodatne obrasce prije nego im se izda jamstvo podrijetla.

Cijeli registar jamstva bi, ukoliko zaživi na odgovaraju?i na?in mogao biti vrlo koristan investitorima koji su zainteresirani za prodaju elektri?ne energije na otvorenom tržištu Europske Unije. S obzirom da u Hrvatskoj još uvijek HEP drži ve?inu tržišta bez nekog ve?eg udjela drugih opskrbljiva?a ovaj registar u ovom trenutku vjerojatno ne?e biti interesantan investitorima koji kane prodavati elektri?nu energiju unutar države. No ukoliko do?e do promjena i postavi se obaveza da svaka elektroprivreda ili državna institucija ili tvrtka mora odre?eni dio elektri?ne energije dobivati iz OIE ili kogeneracije (ili želi promovirati zeleno poslovanje), tada bi i registar jamstva mogao postati puno zanimljiviji na domicilnom tržištu.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?