Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 16 Rujan 2014 23:10

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je prije par tjedana predstavila svoj izvještaj REthinking Energy 2014 koji analizira transformaciju svjetskog elektroenergetskog sektora, te daje izvještaj o napretku tranzicije prema održivoj energetskoj budu?nosti. IRENA-in izvještaj navodi da bi novi sustav ?ija su osnova obnovljivi izvori energije poboljšao pristup i sigurnost opskrbe energijom, otvorio nova radna mjesta, te poboljšao op?enito zdravlje stanovništva i okoliša.

U slijede?ih nekoliko mjeseci ?emo prenijeti najzanimljivije dijelove sadržaja tog izvještaja.

Svijet energije se transformira

Sve ve?i broj stanovnika, pove?ana urbanizacija, te konstantni ekonomsi rast su eksponencijalno pove?ali potražnju za energetskim uslugama pogotovo u zemljama u razvoju. U isto vrijeme sve ve?a zabrinutost oko klimatskih promjena i utjecaja fosilnih goriva na okoliš su gurnuli mnoge vlade i udruženja da traže opcije sa manjim utjecajem. Ubrzani razvoj tehnologija zna?i da su obnovljivi izvori energije sve više troškovno isplativi i održivi dok u isto vrijeme omogu?avaju energetsku sigurnost.

Ove promjene pozivaju na fundamentalne promjene u razmišljanju kako se upravlja energijom, pogotovo u energetskom sektoru. Ovo poglavlje daje glavne socio-ekonomske pokrete iza promjene, daje dokaze o tranformaciji i objašnjava ulogu obnovljivih u cijelom procesu.

Pokreta?i transformacije elektronergetskog sektora

Tokom zadnih 40 godina je potražnja za elektri?nom energijom ubrzano rasla, te je nadmašila sva predvi?anja. Od 1974. do 2011. godine je potražnja pove?ana za 250%, a do 2030. se o?ekuje još dodatnih 67% više potreba s time da ?e broj stanovnika u istom razdoblju narasti sa 7 milijardi na 8,2 milijardi ljudi. O?ekuje se da ?e do 2030. godine zemlje u razvoju držati 50% svjetskog kapitala, te proizvoditi 50% BDP-a (sada su na tre?ini, odnosno 30%). To zna?i da ?e se i geografska potražnja za energijom promijeniti pošto ?e razvijene zemlje trošiti istu koli?inu energije ili manje (zbog energetske efikasnosti), dok ?e zemlje u razvoju pove?ati svoju potrošnju energije što ?e se pokriti izgradnjom novih elektrana. Ukoliko energetska efikasnost bude vrlo dobro implementirana mogla bi smanjiti potrebe za novom energijom na 40% do 2030. godine.

Fosilna goriva su od industrijske revolucije omogu?ila ubrzani rast ekonomije, ali se to dogodilo uz poprili?an utjecaj na okoliš, te u mnogim zemljama i ovisnost o uvoznim gorivima. Vlade danas žele smanjiti te troškove, te su klimatske promjene postale sve ve?a briga. Zbog ovih trendova se došlo do konsenzusa da svijet mora prije?i na energetski miks sa manjim emisijama. Ipak emisije stakleni?kih plinova su tokom zadnjih dvadeset godina pale samo 3,5%.

Razlozi za to su jednostavni, ali teški za riješiti. Postoji inercija s obzirom na dugi radni vijek elektrana, te zbog izgradnje novih elektrana koje koriste fosilna goriva. U zemljama u razvoju se izgradila velika koli?ina termoeleketrana na ugljen.

Lokalizirano one?iš?enje proizvodnjom elektri?ne energije ima direktan utjecaj na zdravlje ljudi. WHO (Svjetska zdrastvena organizcija) je prijavila da godišnje 7 milijuna ljudi umire zbog one?iš?enja zraka. Utjecaj na zdravlje korištenjem energije je poprili?no, ali se ekonomski trošak teško kvantificira. Prema studiji koju su napravili stru?njaci Agencije za zaštitu okoliša SAD-a troškovi za zdravlje zbog foslinih goriva su izme?u 361,7 do 886,5 milijardi dolara godišnje. Samo u Europi je procijenjeno da su emisije iz termoelektrana na ugljen zdrastveno koštale gra?ane 42,8 milijardi eura.

Pove?ani udio obnovljivih izvora energije

Od 2011. godine je u svijetu instalirano više od 100 GW elektrana na obnovljive izvore energije (OIE). To je ekvivalentno ukupnoj instaliranoj snazi elektrana u Brazilu. OIE su ?inili više od pola neto novih instalacija od 2011. godine. Kao rezultat toga je udio OIE prošle godine u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije bio rekordnih 22% pri ?emu su hidroelektrane imale udio od 16,4% dok je 3,6% bio udio solarnog fotonapona i vjetra. Prošle godine su po prvi put instalacije OIE iz zemalja izvan OECD-a bile ve?e od instalacija unutar OECD-a pri ?emu je Kina bila predvodnik, s time da je ondje po prvi puta instalirano više OIE nego fosilnih goriva i nuklearki.

Solar je prošle godine po prvi puta nadmašio vjetar pošto ga je instalirano ?ak 38 GW, dok su hidroelektrane imale oko 40 GW instalacija, a vjetroelektrane 35,5 GW. Investicije u OIE su tokom zadnje tri godine bile ve?e od investicija u nove fosilne elektrane. Svjetske investicije u OIE su se upeterostru?ile tokom zadnjeg desetlje?a (bez velikih hidroelektrana) sa 40 milijardi dolara 2004. na 214 milijardi dolara 2013. godine.

Sve brža ekspanzija OIE je povezana sa sve nižim troškovima OIE tehnologija. Kao što se vidi na slici ispod OIE je ?esto konkurentan sa fosilnim gorivima kod velikih elektrana, te je prosje?no jeftiniji u decentraliziranim uvjetima. Kada se to prepozna na svjetskoj razini, tržišta ?e se proširiti i troškovi ?e pasti. Dodatno na OIE ne utje?u troškovi fosilnih goriva koji su vrlo varijabilni.


Slika 1: Nivelirani trošak OIE unutar OECD-a naspram troškova fosilnih goriva

Financijska potpora za OIE kod ranih usvojitelja je pomogla ubrzanom razvoju ?ime su pali troškovi tehnologije. Te države su prepoznale dugoro?ne prednosti OIE iz ekonomske, socijalne i okolišne perspektive. OIE mogu poboljšati energetsku sigurnost i smanjiti rizik, njihovo veliko korištenje diverzificira energetski miks te smanjuje utjecaj na volatilnost cijena i smanjuje geopoliti?ke rizike. Financijski i ekonomski rizik za vladu i poslove se smanjuje zbog sve predvidljivijih troškova za isporuku energije (pošto OIE imaju nepostoje?e troškove za gorivo). Zemlje u razvoju su dobro postavljene za iskorištavanje sve nižih troškova za OIE tehnologije, te se tu o?ekuje najve?i neto rast instalirane snage. Mnoge od tih zemalja imaju jako dobre resurse za OIE.

Put naprijed

OIE imaju važnu ulogu ve? danas te mogu imati i važniju ulogu u budu?nosti energetskog sektora. REmap 2030, svjetski plan IRENA-e pokazuje mogu?nosti i akcije koje bi mogle poboljšati korištenje obnovljivih izvora energije. Predstavlja se na?in da se udio OIE pove?a na 36% do 2030. godine. REmap analizira sve dijelove energetskog sustava u 26 zemalja koje ?ine 75% svjetske potrošnje energije, te daje prijedloge kako posti?i taj cilj. REmap tako?er demonstrira na koji na?in OIE predstavljaju održivu energetsku budu?nost za sve koja je isplativa i dostupna. OIE su najisplativije rješenje za ruralnu elektrifikaciju u zemljama u razvoju. Trenuta?no u svijetu 1,3 milijardi ljudi nema elektri?nu energiju, a ta brojka bi trebala pasti na milijardu do 2030. godine, s time da bi brojka bila i manja ako ne bude predvi?enog rasta broja stanovništva na svijetu.

Iako je prema scenariju uobi?ajenog razvoja ekspanzija OIE impresivna ona ne?e biti dovoljna za održivi razvoj. IRENA-ina REmap 2030. analiza naglašava da je udvostru?enje udjela OIE dostupno, ali i da treba puno truda u sektoru transporta, zgrada, elektri?ne energije i industrije. Trenuta?ni planovi bi rezultirali sa udjelom OIE od 21% do 2030. godine, naspram 18% u 2010. godini. Osim elektri?nog sektora, toplinski i transportni daju dobru priliku  za OIE ali oni nisu fokus ovog izvještaja. Isti bi mogli uvelike pomo?i u troškovima i utjecajima na okoliš.

Status i trendovi koji su objašnjeni ranije u ovom poglavlju jasno pokazuju važnost uloge OIE u transformaciji. Ovaj izvještaj analiti?ki prou?ava tri klju?ne dimenzije OIE koje ?e podržati njihovo sve ve?e korištenje tokom transformacije cijelog energetskog sektora. Radi se o slijede?e tri to?ke:
- korištenje tehnologija se pove?ava dok troškovi padaju,
- financiranje OIE je sve dostupnije i cjenovno prihvatljivije, te su OIE konkurentni sa drugim tehnologijama, s time da još uvijek postoje regionalne varijacije, te
- ekonomski, socijalni i okolišni ciljevi mogu biti postignuti kroz OIE.

U svim podru?jima ovaj izvještaj analizira neke pokreta?e i aktivnosti koji su potaknuti transformacijom, te identificira izazove i prilike. Izvještaj uklju?uje pregled neki klju?nih podru?ja kojima se moramo okrenuti tokom kratkoro?nog i srednjero?nog perioda kako bi dodatno podržali transfomaciju.

Tags:     irena      rethinking      transformacija      obnovljivi izvori energije      energetska budu?nost      elektroenergetski sektor      solar      vjetar      hidroelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?