Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 14 Studeni 2014 13:15

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je prije par tjedana predstavila svoj izvještaj REthinking Energy 2014 koji analizira transformaciju svjetskog elektroenergetskog sektora, te daje izvještaj o napretku tranzicije prema održivoj energetskoj budu?nosti. IRENA-in izvještaj navodi da bi novi sustav ?ija su osnova obnovljivi izvori energije poboljšao pristup i sigurnost opskrbe energijom, otvorio nova radna mjesta, te poboljšao op?enito zdravlje stanovništva i okoliša. Danas donosimo pregled tre?eg poglavlja koje se bavi financiranjem OIE projekata.

3. Financiranje projekata obnovljivih izvora energije postaje jeftinije i jednostavnije - ali varijacije ostaju

Investicije u obnovljive izvore energije su zna?ajno rasle tokom posljednjeg desetlje?a od 55 milijardi dolara u 2004. godini na ?ak 214 milijardi dolara u 2013. godini (bez velikih hidroelektrana). Iznos je u 2013. godini pao za 11% u nov?anom smislu, ali su instalacije bile rekordne pri ?emu je solarni fotonapon rastao ?ak 37,5%, a vjetroelektrane 12,5% što ukazuje na padaju?e troškove.

Investicije u OIE se sve više prebacuju na zemlje u razvoju i one su u 2012. sudjelovale sa 107 milijardi dolara naspram razvijenih zemalja sa 142 milijarde dolara. To je dramati?na razlika u odnosu na 2006. godinu kada su razvijene zemlje instalirale 2,5 puta više od zemalja u razvoju.

Investicijska društva su skupila ogromno iskustvo u financiranju obnovljivih izvora energije. To je došlo sa ve?im apsolutnim volumenom investicija kroz vrijeme, povezanim sa pove?anim brojem i tipom transakcija, to?nije lokalnim podacima o resursima i pove?anim iskustvom sa razli?itim fazama isporuke projekta.


Slika 1: Ukupne investicije u OIE u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama, uz ukupnu instaliranu snagu solara i vjetra

Potrebne su investicije od 550 milijardi dolara godišnje kako bi OIE došli do 36% udjela u ukupnom energetskom miksu do 2030. godine i kako bi se svjetska temperatura održala na prihvatljivom nivou. Ve?ina investicija u sektoru bi i dalje trebala dolaziti iz privatnog sektora, a atraktivnost investicije ?e ovisiti o troškovnoj konkurentnosti OIE-a na tržištima, a što ovisi o troškovima tehnologije i tržišnim rizicima.

Vlade imaju važnu ulogu u poticanju investicija u OIE. One moraju omogu?iti jasne ciljeve, odrediti regulaciju, te omogu?iti financiranja na adekvatan na?in. Potrebno je smanjiti rizike, projektirati inovativne financijske proizvode, te promijeniti model rada elektroprivreda i model poticaja vlade.

3.1 Rizici kojima se smanjuju troškovi kapitala

Isplativost OIE projekata uvelike ovisi o tržišnom riziku. Rizici, i oni pravi i oni primje?eni dolaze iz regulatornog i politi?kog okvira te ograni?enog iskustva sa novim tehnologijama. Tradicionalni faktori koji odre?uju financiranje u energetskom sektoru utje?u na OIE na drugi na?in. U odnosu na fosilna goriva OIE imaju ve?i udio kapitalnih troškova u odnosu na troškove pogona ?ime su posebno osjetljivi o trošku kapitala. Troškovi kapitala padaju zato što se primje?eni rizici sve to?nije kvantificiraju. Ovisno o rizicima i toku novca projekta se danas može dobiti tržišno financiranje sa godišnjim povratom od 6 do 10% sa ve?im povratom u zemljama u razvoju.

Globalno se troškovi kapitala smanjuju uz sve ve?i volumen investicija i ukupno iskustvo u financijskom sektoru sa pove?anjem broja OIE projekata. Isto tako postoji sve ve?i broj investitora, od privatnih tvrtci, developera, vlada pojedinih država, komercijalnih banaka i institucionalnih investitora.

Financiranje OIE projekata se promijenilo i u zemljama u razvoju pri ?emu se financiranje pomakulo sa razvojnih banaka kroz državno financiranje do komercijalnih izvora danas.

Na manje iskusnim tržištima ?ak i gdje postoje OIE strategije i nizak politi?ki rizik, manji decentralizirani projekti se još uvijek bore za financijska sredstva što ukazuje na to da manji projekti još uvijek teže pronalaze financiranje.

3.2 Sve ve?a sofisticiranost financijskih proizvoda

Troškovi kapitala se mogu smanjiti ako se investitorima ponude proizvodi koje razumiju. Pojavili su se novi modeli financiranja koji uklju?uju financijske hibridne instrumente od lokalnih društvenih projekata do EIB-ove OIE Platforme. Posebno obe?avaju?i su: solarni leasing, grupno financiranje (crowdfunding) i zelene infrastrukturne obveznice.

Zelene obveznice omogu?uju investitorima da iskoriste tržišta sa fiksnim prihodom i financiraju ?istu energiju. Ovo ve? duže postoji kao ideja, ali je tek nedavno tržište zaživjelo. Zelene obveznice refinanciraju OIE infrastrukturu u pogonu, ?ime se osloba?a kapital developera za idu?i projekt.

S druge strane spektra decentralizirano tržište zadružnih OIE projekata koje se bazira na malim investicijama postaje sve uspješnije. Crowdfunding pak omogu?uje financiranje na na?in da veliki broj investitora kupuje udjele u OIE projektima. Crowdfunding raste iznimno brzo i omogu?uje individualnim i lokalnim društvima da potaknu svjetsku energetsku transformaciju i da imaju koristi od promjena.

Solarni leasing pak omogu?uje da krovni sustav bude u vlasništvu, instaliran i upravljan od strane tre?e stranke na krovu, dok vlasnik nekretnine dobiva novac kroz smanjenje ra?una ili direktno pla?anje. To daje jeftiniju i ?istu elektri?nu energiju vlasniku nekretnine bez potrebe za ve?im po?etnim kapitalom.

3.3 Transformacija poslovnog modela elektroprivrede

Brzina inovacija u OIE sektoru gura reformu regulatornih procesa i poslovnih modela elektroprivreda. Decentralizacija, smanjivanje neto potražnje te troškova sekundarne proizvodnje su izazov elektroprivredama na mnogim tržištima u razvoju.

Centralizirani poslovni model elektroprivreda, kod kojeg se profit ostvaruje isporukom elektri?ne energije kroz centraliziranu mrežu se pomi?e prema distribuiranom lokalnom modelu sa sve ve?om penetracijom malih OIE sustava. Time tradicionalni potroša?i postaju proizvo?a?i pa tako u Njema?koj velike elektroprivrede ?ine samo 12% ukupne instalirane snage OIE, dok je polovica u vlasništvu pojedinaca i farmera.

Mnoga napredna tržišta su karakterizirana sa stabilnom ili smanjenom potražnjom za elektri?nom energijom. Elektropivrede stoga mogu o?ekivati manju potrošnju elektri?ne energije od strane najprofitabilnijih potrošala zbog lokalne proizvodnje i energetske efikasnosti. Ipak potroša?i ?e još uvijek ovisiti o centralnoj mreži tokom vršne potražnje i zato bi elektroprivrede još uvijek morale održavati skupu infrastrukturu iako se prihodi od potrošnje smanjuju. Zbog toga ve? sada rastu troškovi korištenja mreže.

To ne zna?i kraj proaktivnih elektroprivreda nego se treba pomicati prema pružanju maloprodajnih usluga (savjetovanje za energetsku efikasnost, neto mjerenja...) kao i direktna prodaja OIE infrastrukture  povezane sa mrežom, te spremanje energije na razini mreže. Elektroprivede mogu pomo?i sa relativno niskim troškovima kapitala, postoje?om infrastrukturom, znanjem i pristupom ku?anstvima i poslovima. Elektroprivrede mogu osnovati partnerstva kako bi skupile kapital za OIE.

Elektoprivrede mogu pristupiti kapitalu direktno i jeftinije. Francuska elektroprivreda Electricite de France je kroz zelene obveznice skupila 1,4 milijarde eura (25% za solar, 75% za vjetar). Sa dijelom tog kapitala EDF je ušao u zajedni?ki projekt sa Indijskom solarnom tvrtkom Acme za razvoj incijalnog portfelja od 200 MW u Indiji.

3.4. Preporuke za donosioce odluka

Sa boljim razumijevanjem prilika i rizika unutar finacniranja, vlade mogu razviti efikasniju politiku za smanjivanje rizika i privla?enje investicija u sektoru. Isti politi?ki kurs je najbolji na?in za smanjivanje financijskih rizika. Sve manji troškovi kapitala ovise o vladinoj mogu?nosti da politika bude transparentna, dugoro?na i predvidiva. Politika mora omogu?iti projektima da ispune minimalne investicijske zahtjeve kao što su dugoro?ni, niskorizi?ni i demonstrirano dokazane tehnologije uz ugovor o otkupu elektri?ne energije.

To se može implementirati na slijede?e na?ine:

- donosioci odluka mogu utjecati na po?etne troškove OIE projekata na na?in da revidiraju poreze na na?in da omogu?e stalan razvoj tržišta

- donosioci odluka moraju napraviti poticajne mehanizme na na?in da budu u skladu sa padaju?im troškovima OIE tehnologija

- donosioci odluka i dalje moraju implementirati širu poticajnu strukturu (reforma cijene energije, omogu?avanje infrastrukture, program edukacije) i specifi?nih mjera koje omogu?uju razvoj (dozvole, uvjeti za SUO) i korištenje OIE sustava

- donosioci odluka moraju biti transparentni i unaprijed odrediti troškove OIE za poreznike i pla?atelje ra?una

- donosioci odluka moraju razmisliti o reformi poticaja za fosilna goriva

- donosioci odluka trebaju iskorististi me?unarodna financiranja kako bi potaknuli privatne investicije u OIE a ne ih zamijenili.

Prvi ?lanak o izvještaju može se pro?itati ovdje, a drugi ovdje.

Tags:     irena      rethinking      transformacija      obnovljivi izvori energije      energetska budu?nost      elektroenergetski sektor      solar      vjetar      hidroelektrane      troškovi      investicije      financiranje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?