Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 28 SijeÄŤanj 2014 18:28

Projekt Gornji Horizonti u Republici Srpskoj predvi?en je da se sastoji od tri ve?e hidroelektrane, te obuhva?a i projekte navodnjavanja i vodoopskrbe. S obzirom na svoju veli?inu i potencijalni utjecaj na tokove podzemnih voda u regiji sa sobom nosi i mnogo protivljenja ekologa. U nastavku vijesti u potpunosti prenosimo objavu za javnost koju nam je poslao WWF odnosno njihov Mediteranski ogranak vezano za projekt Gornji Horizonti.

U rijeci Neretvi i njenim pritokama živi 75 vrsta riba, od kojih je 30 autohtonih. Od najve?e vrijednosti, no nažalost i najugroženije, je 12 endemskih vrsta riba. Potrebu za o?uvanjem i zaštitom endemskih vrsta riba, a osobito u pritokama Buna, Bunica i Bregava je prepoznala me?unarodna fondacija Critical Ecosystem Partership Fund (CEPF), koja je omogu?ila HEU Buna iz Mostara provedbu projekta „Edukacija javnosti o održivom korištenju voda i zaštiti endemskih riba u dolini Neretve“.

Izgra?eni hidroenergetski objekti u slivu rijeke Neretve su nanijeli i nanose veliku štetu ribljem fondu. Prije svega brane sprije?avaju neophodne migracije riba, te tako?er iste uzrokuju potpunu promjenu staništa. Naglim i velikim promjenama temperatura i razina voda, dodatno se ugrožava opstanak endemskih vrsta riba. Pored ve? postoje?ih problema, situacija bi se mogla dodatno i dramati?no pogoršati novim hidrotehni?kim zahvatima, prije svega izgradnjom projekta Gornji horizonti.

Godine 1965. zapo?ela je izgradnja hidroenergetskog sustava u slivu Trebišnjice, izgra?ena je brana Gorica u Trebinju, ?ime je dio voda rijeke Trebišnjice preusmjeren tunelom prema Jadranskom moru, odnosno hidroelektrani Plat kod Dubrovnika. Od tada se ra?una s umjetnim režimom voda u slivu Trebišnjice. Nastavkom izgradnje prve etape sustava hidroelektrana na Trebišnjici godine 1979. puštena je u pogon crpna hidroelektrana ?apljina. U sustavu ove hidroelektrane izvršena je i regulacija korita Trebišnjice kroz Popovo polje, odnosno oblaganje korita prskanim betonom u duljini od 65 km. Regulacijom korita izdvojeni su ponori i ponorske zone u Popovom polju, a preostala voda nakon odvajanja za hidroelektranu Plat, usmjerena je u gornji kompenzacijski bazen crpne hidroelektrane ?apljina. Nakon puštanja u pogon CHE ?apljina, uz prethodnu izgradnju brane Gorica i HE Plat, došlo je do smanjenja prihranjivanja podzemlja putem ponora i ponorskih zona na glavnim pravcima podzemnih tokova, koji vode dreniraju prema delti Neretve.

Danas se nastavlja s provedbom hidroenergetskih planova starih preko 60 godina. Vode Gata?kog, Nevesinjskog, Dabarskog i Fatni?kog polja ?e se preusmjeriti u ve? postoje?i sustav, tj. u Bile?ko jezero, te potom odvoditi s dva tunela kapaciteta 210 m3/s prema Jadranskom moru. Dio voda ovih krških polja isto?ne Hercegovine zapravo pripada slivovima rijeka Buna, Bunica i Bregava. Zna?i dio voda koji prirodnim putem prihranjuje izvore ovih rijeka, biti ?e im oduzet radi korištenja tih istih voda za pokretanje turbina hidroelektrane Plat kod Dubrovnika.

Elektroprivreda Republike Srpske, kao glavni investitor projekta Gornji horizonti predvi?a odre?ene mjere ublažavanja negativnih utjecaja projekta, kao što su sanacija korita rijeke Bregave i kontrolirano upuštanje voda u ponor Ponikva u Dabarskom polju, sve u cilju pove?anje minimalnih proticaja Bregave kroz Stolac.

„Sanacijom tj. betoniranjem korita Bregave, opet bi se narušile prirodne podzemne veze, pa se postavlja pitanje kome se te vode oduzimaju? Da li bi se sanacijom korita Bregave sprije?io dotok vode u Hutovo blato? Ne spominje se gdje bi zapravo te vode išle jer je sigurno da eventualnim pove?anjem protoka voda kroz Stolac, bi moralo do?i negdje do smanjenja“, rekao je Damir Brljevi?, predsjednik HEU Buna.

„Vrlo je upitno da li je uop?e mogu?e upuštanjem vode u ponor Ponikva u ljetnim mjesecima pove?ati minimalne proticaje rijeke Bregave kroz Stolac. Naime, postoji istraživanje koje dokazuje da voda iz Ponikve u ljetnim mjesecima uop?e ne dolazi na izvore Bregave“, dodaje Zoran Mateljak iz Svjetskog fonda za prirodu (WWF).

Tvrdnju planera i investitora projekta Gornji horizonti, da ?e se preusmjerenjima voda oduzimati samo velike vode a potom osiguravati male vode, profesor s Dubrova?kog sveu?ilišta, Branko Glamuzina smatra prili?no nesigurnom. „Zapravo površinske vode u karstu Isto?ne Hrecegovine ovise o nivou podzemnih voda, stoga ako se ne omogu?i punjenje podzemlja zimi velikim vodama, postoji opravdana sumnja da bi osiguranje voda u ljetnim mjesecima bilo uzaludno, tj. da bi podzemlje jednostavno upilo ove vode te se one ne bi pojavile na površini.“

Velika ve?ina ekologa i ekoloških udruga koje djeluju u slivovima Neretve i Trebišnjice smatra da su ovo jako ozbiljni problemi kojima je potrebno ozbiljno pristupiti, te nikako ne bi trebalo i?i u investicije bez zna?ajno detaljnijih istraživanja.

HEU Buna zajedno sa stru?njacima organizirala je i konferenciju za javnost u petak 31.1.2014 u 11:00 u Hotelu Ero u Mostaru, kojom želi ukazati na prijetnje s kojima ?e se suo?avati endemske vrste riba u Buni, Bunici i Bergavi daljnjom provedbom projekta Gornji horizonti.

Tags:     heu buna      gornji horizonti      endemske vrste      ugroženi      neretva      elektroprivreda republike srpske
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?