Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 24 Studeni 2014 22:34

Grad ?akovec u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost raspisuje javni natje?aj za prikupljanje ponuda fizi?kih osoba za subvencioniranje projekta “Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama na podru?ju Grada ?akovca ” 2. KRUG.

Predmet ovog Natje?aja je subvencioniranje provedbe mjera pove?anja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na podru?ju Grada ?akovca (u tekstu: Provoditelj natje?aja). Pravo na korištenje nepovratnih nov?anih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natje?aja može ostvariti fizi?ka osoba na postoje?oj obiteljskoj ku?i u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu ?lanova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

Postoje?a gra?evina sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka ona gra?evina koja je izgra?ena na temelju gra?evinske dozvole ili drugog odgovaraju?eg akta i svaka druga gra?evina koja je prema citiranom Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjedna?ena.

Predmet ovog Natje?aja nisu obiteljske ku?e:

  • ?ija je gradnja u tijeku i
  • one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okon?anja postupka.

 

Postoje?a obiteljska ku?a u smislu ovog Natje?aja je postoje?a gra?evina koja je:

  • u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju,
  • s najviše dvije stambene jedinice,
  • izgra?ena na zasebnoj gra?evinskoj ?estici,
  • gra?evinske bruto površinu do 400 m2.

 

Subvencionirati ?e se ugradnja sljede?ih sustava OIE:

a) sun?ani toplinski pretvara?i (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sje?ku, pelete i piroliti?ki kotlovi)

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja natje?aja za oba ili jedan od ponu?enih opisanih sustava OIE.

Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizi?kih osoba u ku?anstvima Provoditelja natje?aja subvencionirati ?e se u iznosu do 50 % nepovratnih sredstava odnosno maksimalnog iznosa do 15.000,00 kn (s PDV-om) po sustavu pri ?emu Fond sudjeluje s najviše do 12.000,00 kn (do 40 %), a Grad ?akovec s najviše do 3.000,00 kn (do 10 %), sve s PDV-om.

Natje?ajem se planira dodijeliti do 80 subvencija. Broj sufinanciranih sustava procijenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i prora?una projekta. Ukupan broj sufinanciranih sustava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Više informacija može se na?i ovdje.

Tags:     ?akovec      grad      obnovljivi izvori energije      subvencioniranje      natje?aj      obiteljske ku?e
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?