Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 16 Srpanj 2012 17:07

Prenosimo vam inervju Arthourosa Zervosa, predsjednika Europskog vije?a za obnovljivu energiju, koji je dao za ?asopis Renewable Energy World.

Interview Arthourus ZervosProfesor Arthouros Zervos vode?a je li?nost u sektoru obnovljivih izvora energije, ?ije je mišljenje uvijek traženo od strane državnih vlada i regionalnih tijela. Uvjeren je da su obnovljivi izvori energiji postali dio tzv. mainstream-a, iako još uvijek trebaju odre?enu potporu kroz poticaje, a razvoj tehnologije i integracija napredne mreže klju?ni su za daljnji rast sektora.

Smatra da je od vitalne važnosti ostvariti dijalog izme?u razli?itih energetskih sektora, a gledaju?i budu?e opcije u Europi, obnovljivi izvori energije sigurno ?e biti prisutni.

REW: Koja je najzna?ajnija stvar u trenutnom razvoju?

AZ: Vidjeli smo prazno tržište koje je postalo glavni izvor, odnosno jedna od investicijskih mogu?nosti koju menadžeri mogu staviti u svoj portfelj. To nije bio slu?aj prije deset godina, stoga je to velika promjena.

REW: Da li je u pitanju kombinacija zakonodavstva i gospodarstva?

AZ: Klju?ni ?imbenik koji utje?e na razvoj je zakonodavstvo, i op?enito okviri poticanja koji su razli?iti u razli?itim zemljama. U Europi su važnu ulogu u razvoju odigrale Direktive.

REW: Trebaju li obnovljivi izvori energije još uvijek poticaje?

AZ: Svakako, u smislu da trebamo ciljeve, posebice za 2020. godinu. Oni održavaju sigurnost kontinuiteta jer imamo Europske zakonodavstvene okvire i nacionalne zakonodavstvene okvire vezane na njih koji su zadani do 2020. godine. Postavlja se pitanje što ?e se dogoditi 2021. godine? Vrlo je važno imati kontinuitet politike, ne zna?i da uvjeti moraju biti jednaki kao i 2020. godine, no važno je imati cilj. Kako ostvari taj cilj je druga stvar koja ovisi od zemlje do zemlje. Osnovni element su obvezuju?i ciljevi. To je prvi signal koji država mora dati investitorima, a pojedinosti je mogu?e odrediti naknadno.

REW: Što je sa ulogom uglji?nog dioksida?

AZ: Cijena uglji?nog dioksida danas ne ?ini veliku razliku za investitore. U tom smislu potrebno je ispraviti ETS shemu Europske unije. U poslijednjih nekoliko godine Komisija je pokušavala ispraviti shemu, no postoji mnogo reakcija iz razli?itih zemalja. Za 2030. godinu moramo ispraviti shemu kakva je bila za 2020. godinu, uz druga?ije ciljeve za obnovljive izvore i smanjenje emisija.

REW: Koju razinu prodiranja na tržište predvi?ate?

AZ: U europskom sektoru elektri?ne energije u posljednjih nekoliko godina obnovljivi izvori prisutni su sa 70%, što zna?i vrlo veliku prisutnost. No, kada je rije? o sektoru toplinske energije, pri?a je druga?ija. Svaki sektor potrebno je posebno procijeniti, no u sektoru elektri?ne energije dosegli smo vrlo veliku razinu prisutnsti, ?ak i za 2030. godinu.

REW: Što bi moglo obnovljive izvore u?initi atraktivnijima?

AZ: U zemlji gdje se planiraju investicije potrebno je imati dobre zakonodavstvene okvire. Ono što razvoj ?ini težim je pitanje financiranja, što nije bio slu?aj prije tri ili ?etiri godine. Financiranje je sve teže i u mnogim zemljama je sve skuplje. No tu se vra?amo na prvo pitanje, koliko su stabilni zakonodavstveni okviri važni za investicije i ho?e li banka zbog njih lakše davati novac?

REW: Kako je mogu?e ohrabriti dugoro?ne investitore?

AZ: Sve ovisi o tome tko je investitor. U gospodarskom smislu, velika prednost obnovljivih izvora energije naspram drugih investicija u elektroenergetskom sektoru je u ?injenici da je uvijek poznat financijski prora?un za slijede?ih 20 godina iz razloga što u ra?unici ne postoji cijena fosilnog goriva. Kod investicija u energiju vjetra ili Sun?evu energiju je poznato da po?etna investicija iznosi 80% ukupne investicije, dok je kod upotrebe fosilnih goriva obrnuto – 20% ?e biti po?etna investicija, a ostalih 80% biti ?e cijena goriva koje ?e se koristiti u slijede?ih 20 ili 30 godina. Kolika ?e biti cijena plina za deset godina? To nitko ne može odgovoriti, stoga se preuzima rizik. To je vrlo važan ?imbenik, posebice ako gradite portfelj.

REW: Postoji li zabrinutost da se zbog projekata na razvijenim tržištima propustila prilika za investicije u drugim regijama?

AZ: Razvoj je pozitivan u smislu da je cijela pri?a uglavnom zapo?ela u Europi i Americi, no širi se na razvijeni svijet. To je važno za industriju i okolinu, pa tako vidimo da Kina snažno ulaže u obnovljive izvore. Vodstvo su do sada imala europske zemlje, i ono ?e biti tamo gdje postoje inovacije i investicije jer se time smanjuju cijene. Naravno, konkurencija ?e biti znatno ve?a s kineskim i brazilskim kompanijama na tržištu, no velika prednost europskih kompanija je u napretku tehnologije.


REW: Što je sa ulogom obnovljivih izvora u stvaranju novih radnih mjesta?

AZ: Jedan od osnovnih elemenata ove industrije je stvaranje novih radnih mjesta. Potrebni su sektori koji pridonose zaposlenosti, a obnovljivi izvori tu mogu imati zna?ajnu ulogu. Sa socijalnog i gospodarskog stajališta to je jedna od velikih prednosti. Ne postoji kontradikcija, važno je stvoriti zakonodavstvene okvire kojima ?e se osigurati nova radna mjesta.

REW: Što je sa pitanjem integracije?

AZ: Kako se prodiranje obnovljivih izvora pove?ava integracija postaje sve važnije pitanje. Zbog sve ve?e koli?ine energije iz energije vjetra i Sun?eve energije potreban je fleksibilan sustav. Kod velike koli?ine kapaciteta postoje dvije važne stavke: me?usobno povezivanje i skladištenje. Me?usobno povezivanje europskog sustava važno je za budu?nost jer pomaže održivosti. Kada vjetra puše negdje na kontinentu ne zna?i da puše uvijek na istom mjestu, pa je me?usobnim povezivanjem mogu?e upotrebljavati fleksibilnije i potpunije sustave, no pitanje skladištenja mora biti riješeno. Naravno, potrebno je imati odgovaraju?e geografske uvjete, no ova dva elementa od klju?ne su važnosti za ve?e prodiranje obnovljivih izvora energije.

REW: Ho?e li to biti ostvareno u razumnom vremenskom razdoblju?

AZ: Europska unija stavila je naglasak na me?usobno povezivanje, te je dobilo veliku potporu od strane Komisije. Skladištenje ovisi pojedina?no o svakoj državi. Tako?er, veliki prodor obnovljivih se ne?e dogoditi preko no?i, pa je vrlo realno re?i da ?e oba ova elementa biti ostvarena kroz nacionalne politi?ke okvire.

REW: Što je sa budu?noš?u napredne mreže, elektri?nih vozila i skladištenja?

AZ: Dakle, neke tehnologije ne?e biti prisutne u velikoj razini tako ubrzo, no to je proces. Možda ?emo vidjeti ve?u koli?inu svega navedenog jer je to od velike koristi za rad sustava, a elektri?na vozila mogu pomo?i kod razvnoteže elektroenergetske mreže. S vremenom ?e se to ostvariti, no svaka tehnologija ovisi o svom razvoju. Sa komercijalne to?ke gledišta, to se još nije ostvarilo, no zna?ajni napretci ostvareni su prošle godine. Na ve?oj razini ovaj napredak ?e biti vidljiv tek u slijede?em desetlje?u.

REW: Što mislite o ulozi gradskih obnovljivih izvora?

AZ: Veliki rast uo?en je u Njema?koj, uloga FN sustava tamo ima zna?ajnu ulogu, a potencijal je velik. Fotonapon ima velikih prednosti, mogu?e ga je postaviti gotovo bilo gdje, pa u tom smislu može odigrati zna?ajnu ulogu. Toplinske pumpe tako?er su u nekim zemljama, kao što je Švedska, ostvarile zna?ajan doprinos. Biomasa je ostvarila odre?enu ulogu kada je rije? o grijanju. Dakle, postoje odre?ene tehnologije namjenjene za gradsku okolinu, i njihova kombinacija uvelike može pomo?i.

REW: Vidite li ulogu globalnog zakonodavstva?

AZ: To bi trebalo biti najvažnije, djelovati na svjetskoj razini. No, prema primjeru zaštite okoliša i diskusija o klimatskim promijenama, to je vrlo teško napraviti. Mogu?e je usredoto?iti se na svjetske ciljeve za obnovljive izvore energije. Ukoliko ne poduzmemo nešto u vezi Kine, Indije ili Brazila, na primjer, cijeli bi svijet mogao imati probema. Europa je uspjela kontrolirati svoje emisije, no taj problem mora biti uklju?en na svjetskoj razini. Me?utim, prema onome što smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina, stvari nisu optimisti?ne.

 

Izvor: http://www.renewableenergyworld.com/

Tags:     Interview      Zervos      energija vjetra      Sun?eva energije      poticaji      Kina      EU      Indija      Brazil      emisije      2020      2030      ciljevi
Index ÄŤlanka
Interview – Arthouros Zervos: obnovljivi još uvijek trebaju poticaje
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?